Karpiowy Turniej Miast 3-5 czerwiec 2016 Regulamin Zawodów

14-05-2016

Karpiowy Turniej Miast  3-5 czerwiec 2016

 

 

OFICJALNY REGULAMIN 3 edycji KARPIOWEGO TURNIEJU MIAST

JASŁO - WRÓBLOWA 2016

 

1.      Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do dokładnego zapoznania i stosowania się do regulaminu. W przypadku braku wiedzy na temat regulaminu nie zwalnia to organizatora oraz sędziego od stosowania jego postanowień wobec zawodników

 2.      Uczestnicy zawodów są zobowiązani do złożenia podpisu na wskazanym dokumencie w charakterze akceptacji zawartych w powyższym regulaminie przepisów, w innym razie nie będą dopuszczeni do uczestnictwa w zawodach

3.      Startująca drużyna składa się z dwóch zawodników - niedopuszczalny jest start jednego zawodnika. Biorącej udział w zawodach drużynie nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego wpłaconego dobrowolnie z przeznaczeniem na organizację zawodów.

4.      Każdy z zawodników może łowić na 2 wędki - max 4 kije + 2 markery na jedną drużynę.

5.      Obowiązkowym jest przebywanie jednego z zawodników na stanowisku. W przypadku opuszczenia stanowiska przez zawodnika, dopuszcza się łowienie przez pozostałego na cztery wędki

 6.      Losowanie stanowisk - organizator przewiduje możliwość wyciągnięcia tylko jednego losu z numerem stanowiska.

7.      Punktowane jest :  miejsce pierwsze w klasyfikacji najlepsze miasto (ogólna masa złowionych ryb przez wszystkie drużyny z danego miasta).

 8.      Zawody odbywają się na żywej rybie w formule rzutowej i mają charakter towarzyski.  Rybami zaliczanym do klasyfikacji punktowej są: karp, amur, tołpyga o wadze 3 kg i więcej.

9.      Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe, wyłącznie typową metodą włosową, hak ma być czysty - z dowiązanym do niego włosem.

Dozwolone jest stosowanie różnych metod wiązania typu zwykły włos / Chod Rig/ D-Rig / Zig Rig / TB Rig / KD Rig itp. (generalnie przynęta nie może być nabita bezpośrednio na hak). Dozwolone jest  używanie wyrobów PV i podwieszanie ich na haku.

Zabrania się stosowania przynęt i zanęt zwierzęcych w postaci całych - nieprzetworzonych żywych lub martwych robaków np. pinki, zwierząt wodnych np. ochotki. Zabronione jest stosowanie - tzw. metody, oklejania ciężarków, używanie koszyków, sprężyn zanętowych itp. wynalazków.

10.    Sędzia otrzymał prawo kontroli zestawów końcowych. Kontrola taka może być przeprowadzona w dowolnym momencie wyrywkowa bądź w przypadku  przypuszczeń o stosowanie niedopuszczalnych metod łowienia. Na prośbę sędziego zawodnik ma bezdyskusyjny obowiązek zwinąć ostrożnie wskazany przez sędziego pojedynczy lub wszystkie zestawy drużyny w celu weryfikacji. W przypadku  stosowania niedopuszczalnych metod łowienia wprowadz

 się następujące kary porządkowe. Pierwsza wpadka - drużyna traci 40kg złowionych ryb, lub całkowitą ich wagę jeżeli złowiła mniej niż 40kg. Druga wpadka - dyskwalifikacja drużyny.      

11.    Łowienie sondowanie i nęcenie  dozwolone są wyłącznie z brzegu i tylko w obrębie własnego stanowiska (zgodnie z mapą).

Nęcić można przy pomocy takich machin jak cobra, spod, pet, łyżka, wyrzutnie napędzane sprężonym powietrzem itp. Zabrania się nęcenia przy pomocy sprężyn zanętowych, koszyków do tzw. metody itp.

12.    Zabrania się używania środków pływających oraz modeli zdalnie sterowanych - z wyłączeniem dronów latających.

13.    Ryby należy holować wyłącznie w obrębie własnego stanowiska. Ze względu na niewielkie odległości pomiędzy drużynami, w czasie holu mogą zdarzyć się sytuacje, że ryba jednak wpłynie w łowisko sąsiedniej drużyny i splącze lub naruszy jej zestawy, drużyna pokrzywdzona może (ale nie musi) zgłosić protest.Jeśli jednak drużyna zgłosi oficjalny protest do sędziego - wówczas ryba ta zostaje nie zaliczona do punktacji. Protest zostanie zaliczony jedynie przed ważenie spornej ryby. Prosimy o wyrozumiałość i życiowe podejście - (moją rybę też mogą oprotestować).

14.    Spory dotyczące lokalizacji markerów lub zestawów należy rozstrzygać pomiędzy sobą w sposób polubowny i kulturalny - jak przystoi wytrawnym łowcom

a)      oficjalny protest można składać u sędziego zawodów jedynie po uiszczeniu wadium  każdorazowo w wysokości 100 zł,

b)      przy interwencji sędziego jego rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie podlega dyskusji, a wadium w przypadku nieuzasadnionego protestu nie jest zwracane i zostanie przeznaczone na zarybianie,

c)      holowanie i podbieranie ryb może odbywać się wyłącznie przez zawodników z danego stanowiska - zabrania się udzielania pomocy przez inne osoby,

d)      markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów dla danego stanowiska, zgodnie z mapą łowiska,

e)      numerów stanowisk oraz znaczników ustawionych przez organizatora nie wolno przenosić

15.    Oficjalnym dokumentem potwierdzającym wyniki drużyny jest Karta Startowa Drużyny w której zapisuje się: nazwisko i imię zawodnika który złowił rybę/jej gatunek/masę/godzinę złowienia/podpis sędziego oraz zawodnika. Ryba zacięta przed sygnałem końca zawodów musi być wyholowana w czasie nie dłuższym niż 15 min po sygnale. 

16.    Organizator  wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania, podbieraka karpiowego, odpowiedniej ilości worków do przechowywania złowionych ryb oraz środków odkażających.

17.    Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić sędziemu który  je waży swoją wagą i workiem. Ważenie odbywa się w sposób następujący. Worek do ważenia zostaje zmoczony a następnie waga zostaje wytarowana z pustym zamoczonym workiem W godzinach 21:00 - 08:00 ryb nie ważymy, (przechowujemy je w workach do rana), za wyjątkiem amura którego należy zgłaszać do ważenia bez względu na porę Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą być również zaopatrzone środkiem dezynfekcyjnym i bezzwłocznie wypuszczone do wody.

18.    Do czasu przybycia sędziego ryby należy przechowywać w workach karpiowych wg zasady 1 ryba - 1 worek (sędzia dokonuje objazdu stanowisk co 4 godziny).Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego i sfotografowaniu wracają do wody, rany po haku lub inne należy zaopatrzyć środkiem odkażającym.

19.    Jeśli drużyny osiągną w klasyfikacji końcowej ten sam wynik wagowy, o wyższym miejscu decyduje kolejno: mniejsza liczba sztuk/godzina złowienia ostatniej.

20.    W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może zmienić termin lub przerwać zawody, wówczas o zajętych miejscach decydować będą wyniki   z chwili przerwania zawodów. Zasady ustalania wyników j/w.

21.    Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów, ustawiania przyczep kempingowych, samochodów w obrębie swojego stanowiska, jednak w taki sposób aby nie utrudniać ruchu pojazdów i ludzi wzdłuż brzegu.

22.    Jeśli zajdą okoliczności lub podejrzenie o nieuczciwość drużyny lub zawodnika, w tym stosowanie niedopuszczalnych zestawów końcowych, sędzia ma prawo do przeszukania całego sprzętu łącznie z pojazdami, i w przypadku potwierdzenia zarzutów dyskwalifikacji drużyny.

23.    W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami lub zawodnikami, spór rozstrzyga wyłącznie sędzia.  

24.    Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poniesione straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników.

25.    Organizator  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania zawodów. Obowiązuje całkowity zakaz pływania lub brodzenia w wodzie, oraz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu także po drogach gruntowych wokół zbiornika.    

26.    W czasie trwania zawodów obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 - 06:00      

27.    Organizator zastrzega sobie możliwość korekty lokalizacji części stanowisk.

        28.    Zawodnicy oraz osoby im towarzyszące są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz złowionym przez nich rybom zdjęć i     nagrywania przed, w trakcie i po zawodach. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

29.    Opróżnianie organizmów zawodników lub osób towarzyszących czyli dokonywanie jakichkolwiek czynności fizjologicznych dozwolone jest tylko i wyłącznie miejscach do tego przeznaczonych (po zawodach zawsze sprawdzamy zarośla, prosimy także o sprzątanie chusteczek higienicznych użytych w nagłych wypadkach )

30.    Osoby towarzyszące zawodnikom/członkowie rodzin/znajomi podlegają tym samym rygorom szczególnie w aspekcie porządku. Zawodnicy są za nic odpowiedzialni. W przypadku niestosownego zachowania samych zawodników bądź odwiedzających drużyna może zostać zdyskwalifikowana.

 31.    Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani

 32.    Oprócz regulaminu zawodów obowiązuje także regulamin PZW.

33.    W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować drużynę.

Od organizatorów

Ze względu na towarzyski charakter zawodów, wszystkich obowiązują zasady koleżeństwa i Fair Play. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do dokładnego!!! posprzątania stanowiska (w tym niedopałki papierosów, kapsle itp. itd), dostarczenia zawiązanych worków w wyznaczone miejsce (przy rybaczówce). Śmieci prosimy kompresować tak aby zajmowały jak najmniej miejsca, (opakowań szklanych nie tłuc).   

 

Organizator

Jasielski Klub Karpiowy Marker Team

 Koło Nr 1 PZW w Jaśle

 

Kalendarium

pnwtśrczwptsond
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Google map

Kontakt

Klub Karpiowy MarkerTeam
przy Kole nr 1 w Jaśle
ul. Wałowa 2 A
38-200 Jasło

 

Osoba kontaktowa:
Prezes Zarządu
Marcin Górski
tel. +48 661 914 263
e-mail: gomarski@wp.pl

Jasło
Temperatura: 6.1 [°C]
Wilgotność: 58 [%]
Wiatr: 3 [km/h]
Ciśnienie: 1013.89 [mb]